Bestel direct

De privacybeginselen van Travelex beschrijven onze toezeggingen aan u, onze klanten en potentiële klanten, met betrekking tot de manier waarop Travelex uw persoonlijke gegevens verwerkt en bewaart. Wij nemen onze verantwoordelijkheden voor uw privacy zeer serieus. Travelex-bedrijven en onze externe verwerkers mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met deze beginselen en onze wettelijke verantwoordelijkheden, en al onze medewerkers zijn opgeleid om deze beginselen te kunnen begrijpen.

 1. Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen alleen de persoonlijke gegevens verzamelen die wij nodig hebben om de producten en diensten te leveren die u van ons hebt gevraagd. We zullen dit bovendien alleen doen met uw toestemming voor de uitvoering van de overeenkomst of, als u ons toestemming hebt gegeven, om u marketingcommunicatie toe te sturen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens op een eerlijke en wettige manier verwerken. Ook zullen we altijd duidelijk en transparant zijn over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken bij Travelex.

 1. Verwerken en bewaren van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als dat nodig is om de levering van onze producten en diensten aan u te faciliteren (behalve wanneer dit op grond van toepasselijke wetgeving anders is bepaald).  Bij het opslaan van uw gegevens houden wij alleen de gegevens bij die van vitaal belang zijn in de levering van onze producten en diensten, of wanneer wij moeten voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Wanneer wij uw gegevens voor deze doeleinden niet langer nodig hebben, worden ze verwijderd.

 1. Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij zullen uw persoonlijke gegevens te allen tijde veilig en vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt is tot diegenen die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten (tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving). Wij houden ons aan industriestandaarden voor technologie en beveiliging. Wij gebruiken geteste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.  Wij zorgen er ook voor dat onze medewerkers een jaarlijkse training volgen om deze principes en toezeggingen na te leven.

 1. Het delen van gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in overeenstemming met onze Privacykennisgeving, of waar deze door u is geautoriseerd. Wij delen of gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden van derden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie worden overgedragen om de producten of diensten te leveren die u nodig heeft, bijvoorbeeld met onze externe partijen of partners, zullen wij er altijd voor zorgen dat deze worden behandeld in overeenstemming met de landelijke wet- en regelgeving.  In het geval dat wij uw persoonlijke gegevens delen met onze gegevensverwerkers, zorgen wij er ook voor dat zij standaard gegevensbeveiligingsmaatregelen nemen.

 1. Datatoegang en uw rechten

Travelex beschermt uw rechten op het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde. Als u om toegang tot uw persoonlijke gegevens verzoekt, zal Travelex deze aan u verstrekken in overeenstemming met uw rechten en Belgische wet- en regelgeving. Wij zullen u ook informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Travelex. Als u denkt dat uw gegevens onjuist zijn, kunt u ons vragen deze te wijzigen. Als u van mening bent dat het niet langer een geldig doel dient om uw gegevens te bewaren, kunt u ons (in overeenstemming met Belgische wet- en regelgeving) verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen. U kunt ook van gedachten veranderen over hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken, door uw toestemming voor verwerking op elk gewenst moment in te trekken.

 1. Verantwoording  

Wij zullen ons best doen om deze principes te allen tijde naar beste vermogen te handhaven en onszelf verantwoordelijk stellen om dit te doen.  Wij zullen ervoor zorgen dat onze werknemers, aannemers, partners en externe verwerkers deze principes en toezeggingen zullen naleven.  Opmerking: in sommige landen kan de wetgeving inzake gegevensbescherming anders zijn. Waar dit het geval is, zal Travelex altijd aan de landelijke wettelijke en regelgevende verplichtingen voldoen.

Voor meer informatie over hoe Travelex uw persoonlijke gegevens verwerkt, raadpleegt u de algemene voorwaarden product of dienst.

 1. Inleiding

Wij hebben onze Privacykennisgeving bijgewerkt, in overeenstemming met de nieuwe algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 in de hele EU van kracht wordt. Met 'wij', 'ons', 'onze' of 'Travelex' bedoelen wij Travelex SA N.V., Steendam 108, 9000 Gent, België.

Uw privacy en uw rechten zijn belangrijk voor ons. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wij over u verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Als u zich abonneert op of Travelex-producten en -services hebt gekocht, maakt deze Privacykennisgeving deel uit van uw contract met Travelex.

Deze privacykennisgeving heeft twee niveaus. Het niveau dat u nu leest is de belangrijkste verklaringen die u moet lezen.  Door op een van de getoonde links te klikken, gaat u naar de details van die verklaringen. Lees verder

 1. De gegevens die wij over u verzamelen

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt voor het verstrekken van Travelex Services of door interactie met onze Sites of promoties. De gegevens die wij verzamelen, zijn gegevens die u ons verstrekt, gegevens die wij automatisch verzamelen, gegevens die wij van derden ontvangen of gegevens die u over andere mensen verstrekt. Lees verder

 1. Hoe wij de gegevens die wij verzamelen gebruiken

De gegevens die wij over u hebben worden op een aantal manieren gebruikt. Dit is over het algemeen om u de diensten te bieden die u van ons vraagt, om u op de hoogte te houden en om uw klantervaring en de kwaliteit van de Travelex-services te verbeteren. In sommige gevallen gebruiken wij deze informatie om u marketingcommunicatie toe te sturen waarvan wij denken dat ze relevant voor u is, maar wij doen dit alleen waar het rechtmatig is om dat te doen of wanneer u toestemming hebt gegeven om deze informatie te ontvangen.

U hebt op elk moment het recht om ons te informeren dat u geen informatie van ons wenst te ontvangen. Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens met als doel om u betalingsdiensten aan te bieden, maar dit heeft geen invloed op uw rechten op gegevensbescherming.Lees verder

 1. Informatie die wij delen

Zelfs wanneer gegevens worden gedeeld, zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen wordt gebruikt voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden uiteengezet.

Wij delen uw gegevens met Travelex Group Companies en met andere bedrijven in beperkte omstandigheden voor specifieke doeleinden.

Behalve zoals hierboven vermeld, delen wij uw gegevens niet met bedrijven, organisaties of personen buiten Travelex voor marketingdoeleinden, noch verkopen wij uw gegevens.

In het geval dat onze onderneming wordt overgenomen door een derde partij of wanneer wij een soort van fusie of ander acquisitietype aangaan, zullen uw gegevens waar nodig worden gedeeld met de betreffende partij. Lees verder

 1. Aanmelden of afmelden van direct marketing, marketing van derden en enquêtes

We gebruiken de informatie die u ons op onze Sites geeft voor directmarketingdoeleinden om updates, nieuwsbrieven, evenementen of andere berichten per e-mail te verstrekken waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren, maar waar uw wettelijke toestemming vereist is voordat u directmarketing verzendt.

Wij kunnen u ook af en toe enquêtes sturen over of producten en services. We doen dit alleen als wij uw toestemming hebben.

U hebt het recht om u op elk moment aan te melden voor of af te zien van directmarketing en enquêtes door naar ons Privacycentrum te gaan, op de link 'unsubscribe' te klikken in elke e-mail die we u hebben gestuurd, een e-mail te sturen naar unsubscribe@travelex.com, of bel ons op 0345 8727 627.

 1. Third Party Marketing Cookies en Social Advertising

Travelex heeft relaties met online adverteerders en socialemedianetwerken (onze marketingpartners). Deze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden. Ze kunnen u gerichte advertenties over Travelex aanbieden terwijl u een website van een derde partij bezoekt, maar dit alleen op uw verzoek en met uw instemming. U kunt op elk gewenst moment de cookies van derden die dit type marketing mogelijk maken weigeren op ons cookie-voorkeurscentrum. Lees verder.

 1. Bewaren van uw informatie

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als dat nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacykennisgeving. Als klant, is dat meestal minstens zo lang als u klant blijft, om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen en, indien nodig, om eventuele geschillen op te lossen. Wij zullen niet meer informatie bewaren dan wij nodig hebben. Lees verder

 1. Links naar websites van derden en Travelex Group

Onze sites bevatten links naar en van de websites van onze groepsmaatschappijen, geselecteerde partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen, inclusief websites die buiten onze controle vallen en die niet onder deze Kennisgeving vallen. Lees verder.

 1. Veiligheid

Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle gegevens die via onze Sites worden verzameld, veilig en in overeenstemming met deze Kennisgeving worden behandeld. We doen dit door toepasselijke technische en organisatorische maatregelen toe te passen die voldoen aan alle normen van onze wettelijke verplichtingen, inclusief regelmatige controlemaatregelen. Lees verder.

 1. Internationale overdracht

Bij het verstrekken van de Travelex-services aan u, dragen wij uw gegevens soms over naar andere landen. Als wij uw gegevens overdragen buiten de Europese Economische Unie of EER (bijv. landen die lid zijn van de EU samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), zorgen wij ervoor dat alle gegevens worden behandeld met dezelfde beveiligingsmaatregelen, ongeacht de locatie, in overeenstemming met onze normen, beleid, regelgevende en wettelijke verplichtingen. Lees verder

 1. Uw rechten

Wettelijk hebt u een aantal rechten (onder bepaalde voorwaarden) met betrekking tot uw gegevens. Deze omvatten het recht om ons te vragen welke gegevens wij over u hebben en om ons te verzoeken om eventuele onjuiste gegevens aan te passen, ontbrekende gegevens toe te voegen of de gegevens die wij hebben te verwijderen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens, of om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken. Als u de gegevens die wij over u hebben wilt gebruiken voor diensten met anderen, kunt u ons vragen om uw gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat te verstrekken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens en het formulier waarnaar wordt verwezen in Paragraaf 14. Lees verder.

 1. Privacy van kinderen

Wij verzamelen informatie over kinderen jonger dan 16 jaar wanneer zij specifieke Travelex-services gebruiken, maar alleen met de toestemming van een verantwoordelijke voogd of ouder. Lees verder.

 1. Wijzigingen in onze kennisgeving

Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 4 mei 2018. Het zal worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in de Travelex-services of bijvoorbeeld om wijzigingen in toepasselijke regelgeving weer te geven. Lees verder.

 1. Contact

U kunt nadere informatie over uw rechten verkrijgen of een klacht indienen bij uw gegevensbeschermingsinstantie met betrekking tot de manier waarop wij uw informatie gebruiken. Dit gedeelte bevat contactgegevens voor het geval u deze nodig hebt.  Een volledige lijst met contactpersonen en een formulier om contact met ons op te nemen vindt u hier.

1. Inleiding

2. De gegevens die wij over u verzamelen

3. Hoe wij de gegevens die wij verzamelen gebruiken

4. Informatie die wij delen

5. Hoe u zich kunt aanmelden of afmelden voor direct marketing, marketing van derden en enquêtes

6. Marketingcookies van derden

7. Bewaren van uw gegevens

8. Links naar websites van derden en Travelex Group

9. Beveiliging

10. Internationale overdracht

11. Uw rechten

12. Privacy van kinderen

13. Wijzigingen in deze Privacykennisgeving

14. Contact

 

 1. Inleiding

Wij hebben onze Privacykennisgeving bijgewerkt, in overeenstemming met de nieuwe algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 in de hele EU van kracht wordt. Met 'wij', 'ons', 'onze' of 'Travelex' bedoelen wij Travelex SA N.V., Steendam 108, 9000 Gent, België.

Uw privacy en uw rechten zijn belangrijk voor ons. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wij over u verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Als u zich abonneert op producten en diensten van Travelex of deze hebt gekocht (instore, online of via geldautomaten), bezoekt u onze websites of downloadt en gebruikt u ons mobiele apps. Deze Privacyverklaring vormt een onderdeel van uw contract met Travelex.

 • Travelex erkent het belang van het beschermen van de persoonlijke gegevens (“gegevens”) van zijn klanten die gebruikmaken van de Travelex-services. Deze privacykennisgeving (de “Kennisgeving”) beschrijft de basis waarop al uw informatie zal worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door ons, en weerspiegelt de toezegging van Travelex om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te behouden en om zijn klanten de best mogelijke service te bieden.
 • Deze website wordt aangeboden door Travelex NV en beschrijft hoe uw gegevens worden gebruikt door een lid van deTravelex Group Companies (“Travelex”, “wij”, “ons”, “uw”) wanneer:
 • u gebruik maakt van deze website (de “Website”), een van onze mobiele softwaretoepassingen (Apps) of platforms (gezamenlijk de "Sites”);
 • u diensten gebruikt van onze wisselkantoren via onze online Click and Collect-service, of door naar een van onze winkels te gaan;
 • u onze zelfbedieningskiosken of onze smart-geldautomaten gebruikt;
 • u naar de telefoonlijnen van de klantenservice belt of wanneer u met ons communiceert via andere kanalen, waaronder via e-mail, live chat, sms of sociale mediaplatforms;
 • u producten van het merk Travelex koopt of gebruikt, of producten die wij leveren onder de merknaam van onze partners. Deze diensten en producten worden in deze kennisgeving gezamenlijk aangeduid als“Travelex Services”. Afhankelijk van hoe de diensten aan u worden geleverd, is de privacykennisgeving van de partner mogelijk ook van toepassing.
 • Travelex verzamelt, bewaart, verwerkt en publiceert (collectief "gebruikt") uw gegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) die van kracht is in de EU, evenals met de wetgeving van de landen waar het bedrijf actief is.
 • Als u vragen hebt over uw gegevens, raadpleeg dan Paragraaf 11. Als u vragen hebt met betrekking tot onze werkwijzen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Paragraaf 14.
 1. Het soort gegevens die wij over u verzamelen

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt voor het verstrekken van Travelex Services, of door interactie met onze Sites of promoties. De gegevens die wij verzamelen, zijn de gegevens die u ons verstrekt, gegevens die wij automatisch verzamelen, gegevens die wij van derden ontvangen of gegevens die u over andere mensen verstrekt.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens op de onderstaande manieren:

Gegevens die u ons verstrekt

 • U geeft ons gegevens over uzelf wanneer u Travelex Services koopt of gebruikt, of met ons communiceert (schriftelijk, telefonisch of op enige andere manier), of deelneemt aan onze prijsvragen, promoties of enquêtes. Wanneer wij om uw gegevens vragen, zullen wij uw gegevens verzamelen in de relevante formulieren of pagina's die wij gebruiken. Dit geldt ook wanneer u een account bij ons aanmaakt of wanneer u zich registreert voor loyaliteitsprogramma's die door ons worden aangeboden. U kunt ervoor kiezen om aanvullende gegevens aan ons te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt of op een andere manier in contact met ons komt.
 • Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, geeft u ons uw naam, e-mailadres en gegevens die duidelijk maken hoe u over ons hebt gehoord. U kunt ons ook gegevens verstrekken over uw marketingvoorkeuren.
 • De registratiegegevens die u verstrekt wanneer u een bepaald product registreert, bevatten soms een unieke ID voor dat product, uw geboortedatum, het antwoord op een beveiligingsvraag, zoals de meisjesnaam van uw moeder, uw e-mailadres en marketingvoorkeuren. Als u uw product registreert, hebt u ook een uniek wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw account.
 • Als u een dienst van Travelex koopt, zullen wij informatie van u verzamelen die ons in staat stelt om uw transactie af te ronden. Dergelijke informatie kan uw naam, geboortedatum, thuisadres, factuuradres, kantooradres, e-mailadres, de door u verstrekte identificatieformulieren (bijv. Paspoort of rijbewijs) en de informatie in die identificatiebronnen omvatten , mobiel telefoonnummer, vast telefoonnummer, creditcard- of bankpasinformatie, andere betaalgegevens, zoals uw bankrekeninggegevens, zoals vereist door ons om uw transactie te voltooien en uw betalingskeuzes en reisdetails (inclusief toekomstige reisdata en bestemmingen). Als u de gegevens die wij nodig hebben om een transactie te verwerken niet verstrekt, kunnen wij uw bestelling mogelijk niet verwerken.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

 • Travelex verzamelt ook bepaalde gegevens over u op geautomatiseerde wijze, zoals cookies en webbakens, wanneer u onze Sites bezoekt of wanneer u de Travelex-services gebruikt en afhankelijk van hoe u ze gebruikt. Bijzonderheden over ons cookie-beleid vindt u hier.
 • Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan onze online services. Dit omvat pagina-interactie en site-activiteit op de online services, waaronder de website waar u vandaan kwam, pagina's die u tijdens uw bezoek hebt bekeken en de pagina die u direct na uw vertrek hebt bekeken.
 • Wanneer u onze mobiele app downloadt of onze diensten vanaf een draagbaar apparaat opent, kunnen wij persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, informatie over het mobiele apparaat en systeem (bijvoorbeeld Android of IOS) alsmede uw geolocatie. Afhankelijk van uw marketing- en cookie-voorkeuren en uw geolocatie-instellingen, kunnen wij u in de app gerichte marketing- en reclameberichten presenteren en aanbieden. Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen over hoe u de app gebruikt, om de app-prestaties en onze digitale online services te verbeteren.
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen
 • om onze sites te beheren voor interne activiteiten, inclusief het oplossen van problemen;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze sites op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en uw apparaten;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze Sites veilig en beveiligd te houden;
 • om de effectiviteit van advertenties die wij u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties aan u te leveren; en
 • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze Sites over goederen of diensten die u of hen interesseren.
 • Wanneer wij CCTV-afbeeldingen van u verzamelen van apparatuur die geïnstalleerd is wanneer u ons pand bezoekt, zoals in onze wisselkantoren en geldautomaten, zullen wij dit doen omwille van de preventie en detectie van criminaliteit en openbare veiligheid.

Informatie die wij van derden ontvangen

 • Wij ontvangen ook informatie van derden (inclusief openbaar beschikbare informatie). Deze informatie omvat:
 • Niet-persoonlijke informatie die wordt gebruikt om bestaande gegevens aan te vullen, zoals demografische gegevens en welvaartsstatistieken (bijvoorbeeld sociaal-demografische groepen door afstemming van postcode-informatie).
 • Gegevens over u die afkomstig zijn van andere leden van de Travelex Group Companies, en andere bronnen waarmee Travelex nauw samenwerkt om de Travelex-services aan u te leveren (inclusief Travelex-partners, externe betalings- en bezorgserviceproviders, advertentienetwerken, analyseproviders, identiteitscontrolediensten, kredietinformatiebureaus, fraudepreventie-services en sociale-mediaplatforms) .
 1. Hoe wij de gegevens die wij verzamelen gebruiken

De gegevens die wij over u hebben, zullen op een aantal manieren worden gebruikt. Dit heeft over het algemeen tot doel u de diensten te bieden die u van ons vraagt, om u op de hoogte te houden en om uw klantervaring en de kwaliteit van de Travelex-services te verbeteren. In sommige gevallen gebruiken wij deze informatie om u marketingcommunicatie toe te sturen waarvan wij denken dat ze relevant voor u is, maar wij doen dit alleen waar het rechtmatig is om dat te doen of u hebt uw toestemming gegeven om deze informatie te ontvangen. U hebt op elk moment het recht om ons te informeren dat u geen informatie van ons wenst te ontvangen. Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens met als doel betalingsdiensten aan u te verstrekken, maar dit heeft geen invloed op uw rechten op gegevensbescherming.

Wij gebruiken gegevens over u voor de onderstaande doeleinden:

Om een gevraagde dienst te leveren of een contract met u af te sluiten

 • het innen van betalingen, het verwerken en uitvoeren van uw bestelling en het op andere wijze verstrekken van de informatie en Travelex-services die u bij ons aanvraagt;
 • u te voorzien van meldingen, in-app berichten of andere berichten en nieuwsbrieven waarvoor u zich hebt geregistreerd om te ontvangen;
 • wanneer wij samenwerken met andere organisaties om een bepaalde Travelex-service te bieden (deze partners worden aan u bekendgemaakt op het moment van verstrekking van de relevante Travelex-service, bijvoorbeeld wanneer u de partnerwebsite of wisselkantoren bezoekt);
 • om u dienstberichten te sturen, waaronder berichten die u informeren over wijzigingen aan Travelex Services of wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid;
 • het afdwingen van een contract dat is aangegaan tussen u en ons voor de levering van Travelex Services.

Wanneer wij uw toestemming hebben.

 • contact met u opnemen (ook per e-mail, sociale media of sms) met marketingberichten volgens uw marketingvoorkeuren.
 • contact met u opnemen via e-mail met korte enquêtes, volgens uw enquête-voorkeuren;
 • wanneer u een draagbaar apparaat (zoals een mobiele telefoon, tablet of draagbaar apparaat) gebruikt, kunnen wij uw nauwkeurige geolocatie gebruiken om u locatiegebaseerde services te bieden en u gerichte advertenties te bieden. U kunt uw geolocatie-instellingen beheren binnen de app-instellingen of de instellingen van uw mobiele apparaat;
 • waardoor wij en websites van derden relevante en gerichte advertenties kunnen tonen op basis van eerder gedrag, aankopen of andere relevante informatie;
 • op uw verzoek u een e-receipt sturen;
 • wanneer u hebt ingestemd, uw marketingvoorkeuren verzamelen en deze delen met een Travelex-partner.

Waar wij een legitiem belang hebben

 • ter verbetering van de klantervaring en onze kwaliteit van Travelex-services. Dit kan ook het volgen van e-mails inhouden, om te weten wanneer deze worden geopend en gelezen en op welk type apparaat ze zijn geopend;
 • data-analyse en onderzoek om ons inzicht te geven en om de Travelex-services persoonlijk en relevant te maken, en om onze bedrijfsprocessen en Travelex-services te ontwikkelen. Daarbij zullen wij uw gegevens anonimiseren, zodat wij deze kunnen blijven gebruiken voor analyse en onderzoek na de periode dat deze is gebruikt om onze diensten aan u te verwerken. Wanneer gegevens anoniem worden gemaakt, zorgen we ervoor dat deze niet (apart of met andere gegevens) kunnen worden gebruikt om u opnieuw te identificeren.

Merk op dat als wij legitieme belangen hanteren voor het verwerken van uw gegevens, wij een 'afwegingstoets' uitvoeren om ervoor te zorgen dat onze belangen niet boven uw fundamentele privacyrechten worden gesteld. Meer informatie over dergelijke afwegingstests is op verzoek verkrijgbaar bij Travelex.

Waar wij een wettelijke verplichting hebben

 • overeenkomstig onze wettelijke en regelgevende verplichtingen (inclusief fraudepreventie, anti-witwassen van geld en sanctiescreening). Dit omvat het controleren van de informatie die u ons verstrekt met informatie van Experian en FCP.
 1. Gegevens die wij delen

Ook wanneer gegevens worden gedeeld, zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen wordt gebruikt voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden uiteengezet.

Wij delen uw informatie met Travelex Group Companies en met andere bedrijven onder beperkte omstandigheden, en voor specifieke doeleinden.

Behalve zoals hierboven vermeld, delen wij uw gegevens niet met bedrijven, organisaties of personen buiten Travelex voor marketingdoeleinden, noch verkopen wij uw gegevens.

In het geval dat onze onderneming wordt overgenomen door een derde partij of wanneer wij een fusie of ander acquisitietype aangaan, zullen uw gegevens waar nodig worden gedeeld met de betreffende partij.

 • Wij kunnen uw gegevens ook delen met bedrijven waarmee wij samenwerken om Travelex Services te bieden onder de merknaam van die partner (bijvoorbeeld met hun logo's en via hun websites of wisselkantoren). Ze mogen alleen hun eigen producten of diensten op de markt brengen als u ermee instemt dat zij dit kunnen doen). Travelex kan de 'gegevensbeheerder' zijn van de persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het gebruikmaken van deze diensten (d.w.z. wij bepalen hoe persoonsgegevens worden gebruikt) of 'Gegevensverwerker' (wat betekent dat wij handelen volgens de schriftelijke instructies van die partner inzake het gebruik van persoonlijke gegevens). De relatie zal aan u worden getoond via het privacybeleid dat beschikbaar is op de website van de partner of de wisselkantoren

Onze partners omvatten:

 • Supermarktketens;
 • Banken en bouwmaatschappijen;
 • Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen;
 • Andere detailhandel.
 • Wij delen uw persoonlijke gegevens met instanties voor fraudepreventie bij het aan u verstrekken van bepaalde Travelex-diensten. Deze agentschappen houden onze verzoeken bij. Ze registreren, gebruiken en geven informatie die wij geven, om beoordelingen te maken en u te helpen bij het nemen van beslissingen om fraude en witwassen van geld te voorkomen.
 • Wij verstrekken ook informatie over u aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, als wij hiertoe wettelijk of juridisch verplicht zijn, of als wij menen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om lichamelijk of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar verdachte of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten zoals financiële criminaliteit.
 • Wij delen uw gegevens ook met een derde partij wanneer we:
 • uw voorafgaande toestemming hebben om dit te doen;
 • uw gegevens verwerken via een vertrouwde zakenpartner, die handelt volgens de expliciete instructies van Travelex en in overeenstemming met deze Kennisgeving, vertrouwelijkheid en beveiligingsniveaus;

Onze partners omvatten:

 • - betalingsgateways en betalingsdienstaanbieders
 • - identiteitsverificatieproviders en kredietreferentiesbureaus
 • - aanbieders van fraudepreventie, anticorruptie en anti-witwascontroles
 • - aanbieders van cloud- en online beveiligingsdiensten
 • - uitbestede dienstverleners aan de Travelex Group
 • - aanbieders van telecommunicatie-, webchat- en netwerkdiensten
 • - aanbieders van marketingcommunicatie
 • - online adverteerders en gerichte reclameproviders
 • - socialemedianetwerken
 • een derde partij gebruiken om gerichte advertenties namens ons te verzenden, met behulp van een identificatiemiddel zoals een e-mailadres of website-cookies;
 • niet-persoonlijk identificeerbare informatie hebben geaggregeerd, die moet worden gebruikt voor segmentatie, statistische modellering, algemeen onderzoek of trendanalyse;
 • verkoop of koop nieuwe zaken of activa, in welk geval wij uw gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijfsmiddelen;
 • worden gekocht door een derde partij, in welk geval gegevens die door ons wordt bewaard, inclusief uw gegevens, zullen worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de meest geschikte manier op de hoogte brengen;
 • moeten voldoen aan de verplichtingen die wij hebben ten aanzien van onze externe producenten van producten of aan derden die namens ons producten of diensten leveren, zodat zij uw bestelling kunnen verwerken of anderszins de informatie, producten of diensten kunnen leveren waar u om hebt gevraagd (houd er rekening mee dat deze derde partijen hun eigen privacybeleid hebben, waardoor wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de behandeling van uw gegevens door derden in overeenstemming met dergelijke beleidsregels);
 • naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze site.
 1. Aanmelden of afmelden van direct marketing, marketing van derden en enquêtes

Wij gebruiken de gegevens die u ons op onze Sites invoert voor directmarketingdoeleinden om updates, nieuwsbrieven, evenementen of andere berichten per e-mail te verstrekken waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren, maar waar uw voorafgaande toestemming wettelijk vereist is voordat we u directmarketing sturen.

Wij kunnen u ook af en toe enquêtes sturen over of producten en services. Wij doen dit alleen als wij uw toestemming hebben.

U hebt het recht om u op elk moment aan te melden voor, of af te melden van, directmarketing en enquêtes. Dit doet u door naar ons Privacycentrum te gaan, op de link 'afmelden' te klikken in alle e-mail die wij u sturen, of een e-mail te sturen naar unsubscribe@travelex.com, of ons te bellen op 0345 8727 627.

 1. Third Party Marketing Cookies en Social Advertising

Travelex heeft relaties met online adverteerders en socialemedianetwerken (onze marketingpartners). Deze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden. Zij kunnen u gerichte advertenties over Travelex aanbieden terwijl u een website van een derde partij bezoekt, maar dit alleen op uw verzoek en met uw toestemming. U kunt ervoor kiezen om de cookies van derden die dit type marketing mogelijk maken op elk gewenst moment te weigeren, door hier ons cookievoorkeurcentrum te bezoeken.

Wij adviseren u meer te lezen over hoe bedrijven reclame op sociale media gebruiken en hoe u uw marketingvoorkeuren kunt aanpassen door hun privacyverklaring en opt-out opties te lezen.

 1. Bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens alleen voor zolang als dat nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacykennisgeving. Als u klant bent, is de bewaartijd meestal minstens voor zolang als u klant blijft, om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen en om, indien nodig, eventuele geschillen op te lossen. Wij zullen niet meer gegevens bewaren dan wij nodig hebben.

 • Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om uw informatie te gebruiken zoals hierboven beschreven of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Houd er echter rekening mee dat wij sommige van uw gegevens bewaren nadat u bent gestopt met het gebruiken van Travelex Services, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het bewaren van de gegevens voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden of voor anti-witwasverplichtingen.
 • Bij het bepalen van de relevante bewaartermijnen houden wij rekening met factoren zoals:
 • onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot de betrokken gegevens;
 • wettelijke verplichting(en) onder toepasselijk recht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren (bijvoorbeeld onze verplichtingen krachtens antiwitwaswetgeving);
 • Verjaring onder toepasselijke wet(ten);
 • (potentiële) geschillen;
 • richtlijnen die zijn uitgegeven door relevante gegevensbeschermingsautoriteiten; en
 • onze legitieme belangen, waarbij wij moeten overwegen om informatie te bewaren om aan andere verplichtingen te voldoen

Anders wissen wij uw gegevens op een veilige manier zodra deze niet langer nodig zijn.

 1. Links naar websites van derden en de Travelex Group

Onze sites bevatten links naar en van de websites van onze groepsmaatschappijen, geselecteerde partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen, inclusief websites die buiten onze controle vallen en die ook niet onder deze kennisgeving vallen.

Als u andere sites bezoekt via aangeboden koppelingen, verzamelen de exploitanten van deze sites gegevens van u die door hen wordt gebruikt in overeenstemming met hun privacykennisgeving, die van de onze afwijkt. Houd er rekening mee dat deze andere sites hun eigen privacybeleid hebben, daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijk beleid aanvaarden.

Op sommige pagina's van onze Sites volgen derden, die inhoud, toepassingen, diensten (zoals een webchat-service waarmee u met een adviseur over de Travelex-services kunt spreken) of plug-ins via onze Sites, uw gebruik van inhoud, toepassingen en pluggen. -ins of het aanpassen van inhoud, applicaties en plug-ins. Wanneer u bijvoorbeeld een artikel deelt met een knop voor sociale media op onze sites (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn of Google Plus), zal het sociale netwerk dat de knop heeft gemaakt registreren dat u dit hebt gedaan. Wanneer u spreekt met een adviseur over de Travelex-services, zullen zij u adviseren over de Facebook-chatfunctie en Facebook heeft toegang tot uw gegevens. U dient de Privacyverklaring van websites van derden te raadplegen om na te gaan hoe zij cookies beheren en uw informatie verwerken.

 1. Beveiliging

Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle gegevens die via onze Sites worden verzameld, veilig en in overeenstemming met deze Kennisgeving worden behandeld. Wij doen dit door toepasselijke technische en organisatorische maatregelen toe te passen om te voldoen aan alle normen van onze wettelijke verplichtingen, inclusief regelmatige evaluatiemaatregelen.

Wij hebben een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens die u ons verstrekt via onze Sites te beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Let er bij het verzenden van informatie via internet echter op dat de veiligheid van geen enkele transmissie via internet kan worden gegarandeerd. Hoewel wij ons best doen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij u geen garantie bieden voor de veiligheid van gegevens die u via het internet aan ons overdraagt.

Als onderdeel van het gebruik van onze Sites wordt u soms gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ook bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd wanneer u bent ingelogd met uw naam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van de wachtwoorden die u instelt.

 1. Internationale overdrachten

Bij het verstrekken van de Travelex-services aan u, dragen wij uw gegevens soms over naar andere landen. Als wij uw gegevens overdragen buiten de Europese Economische Unie of EER (bijv. landen die lid zijn van de EU samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), zorgen wij ervoor dat alle gegevens worden behandeld met dezelfde beveiligingsmaatregelen, ongeacht de locatie, in overeenstemming met onze normen, beleid, wettelijke en wettelijke verplichtingen.

Het internet is een mondiale omgeving, dus het gebruik ervan om uw gegevens te verzamelen en te verwerken, houdt noodzakelijkerwijs in dat gegevens internationaal worden verzonden. Door onze Sites te bezoeken en elektronisch naar ons te communiceren, erkent u dat wij uw gegevens op deze manier verwerken. Wij nemen echter alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle gegevens die via onze Sites wordt verzameld, veilig en in overeenstemming met deze Kennisgeving worden behandeld.

Bij het verlenen van onze diensten aan u, zoals het verwerken van bestellingen en betalingen, kunnen wij de gegevens die wij van u en over u verzamelen, overdragen naar bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), binnen de Travelex-bedrijvengroep, met onze externe verwerkers of met onze partners. De reden is dat de informatie op die andere locaties wordt verwerkt. Wanneer wij dit doen, zorgen wij voor veiligheidsmaatregelen. Ook worden er passende voorzorgsmaatregelen genomen om uw informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat alle overdrachten van uw gegevens in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zorgen er ook voor dat de verwerking uitsluitend wordt uitgevoerd op een manier die in overeenstemming is met onze instructies.

In alle gevallen waarin wij informatie over de grenzen heen overdragen, vertrouwen wij op aanvaardbare en gedefinieerde wettelijke mechanismen om ervoor te zorgen dat wij gegevens te allen tijde beschermen. Wij kunnen standaardcontractbepalingen gebruiken die zijn verstrekt door de EU-commissie, andere overeenkomsten en 'adequacy'-beveiligingen die zijn gedefinieerd en goedgekeurd door de Europese Commissie of de relevante toezichthoudende autoriteit. Voor overdrachten tussen bedrijven van de Travelex-groep hebben wij een overeenkomst voor intragroepsoverdracht met standaardcontractbepalingen. Of wij kunnen nieuwe normen gebruiken, aangezien deze zijn ontwikkeld door de betreffende regelgevende instanties.

 1. Uw rechten

Wettelijk hebt u een aantal rechten (onder bepaalde voorwaarden) met betrekking tot uw gegevens. Deze omvatten het recht om ons te vragen welke gegevens wij over u hebben en om ons te verzoeken om eventuele onjuiste gegevens aan te passen, ontbrekende gegevens toe te voegen of de gegevens die wij hebben te verwijderen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens of ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken. Als u de gegevens die wij over u hebben voor diensten met anderen wilt gebruiken, kunt u ons vragen om uw gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat te verstrekken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens en het formulier waarnaar wordt verwezen in Paragraaf 14.

U kunt nadere informatie over uw rechten verkrijgen of een klacht indienen bij uw gegevensbeschermingsinstantie met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens gebruiken. Deel 14 bevat contactgegevens als u deze nodig hebt.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, inclusief verwerking voor direct marketing.
 • Het recht om geïnformeerd te worden. U hebt het recht op duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn. Daarom verstrekken wij u informatie in deze kennisgeving.
 • Het recht op toegang. U hebt het recht op toegang tot uw gegevens (als wij deze verwerken) evenals bepaalde andere gegevens (vergelijkbaar met die in deze Privacykennisgeving). Dit verzekert dat u op de hoogte bent en kunt controleren of wij uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming. U kunt dit doen door ons te schrijven naar de contactgegevens in Paragraaf 14.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ons verzoeken om eventuele fouten in de gegevens die wij bewaren te corrigeren, door ons te schrijven door ons de contactgegevens in Paragraaf 14 te geven.
 • Het recht op verwijdering. Dit wordt ook wel 'het recht om te worden vergeten' genoemd en stelt u in eenvoudige bewoordingen in staat om de verwijdering of verwijdering van uw informatie die we bewaren, aan te vragen door ons de contactgegevens in Paragraaf 14 te geven.
 • Het recht om de verwerking te beperken. U hebt rechten om uw gegevens te 'blokkeren' of gebruik daarvan te beperken. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw gegevens wel opslaan, maar deze niet verder gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die erom hebben gevraagd dat verder gebruik van hun gegevens wordt 'geblokkeerd', om ervoor te zorgen dat deze beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.
 • Het recht op dataportabiliteit. U hebt het recht om uw gegevens voor uw eigen doeleinden over verschillende diensten te verkrijgen en opnieuw te gebruiken. Als u bijvoorbeeld besluit om over te stappen naar een nieuwe provider, kunt u uw informatie eenvoudig verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze IT-systemen en die van hen, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid. Dit is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen.
 • Het recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens bij uw landelijke toezichthouder voor gegevensbescherming.
 • Het recht om de toestemming in te trekken Als u uw toestemming hebt gegeven voor alles wat we doen met uw gegevens), hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (maar als u dat doet, betekent dit niet dat iets wat wij met uw toestemming hebben gedaan met uw persoonlijke gegevens onwettig is). U kunt op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in Paragraaf 14.
 1. Privacy van kinderen

Wij verzamelen gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar met het doel om buitenlandse valuta te verstrekken wanneer zij Travelex Services gebruiken. Dit is alleen van toepassing wanneer een begeleide minderjarige naar een van onze winkels komt en een directe transactie uitvoert. Wij verzamelen deze informatie alleen met de voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke ouder of voogd die hen vergezelt.

Wij verzamelen niet bewust aanvullende informatie van kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u zich niet registreren of gegevens verstrekken op de Travelex-toepassingen. Als wij later daadwerkelijke kennis verkrijgen dat een gebruiker jonger is dan 16 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de gegevens van die gebruiker uit onze systemen te verwijderen, waar Paragraaf 11.1 niet van toepassing is. Als u denkt dat wij gegevens hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier in Paragraaf 14.

 1. Wijzigingen in onze kennisgeving

Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 4 mei, 2018. Ze zal worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in de Travelex-services of bijvoorbeeld om wijzigingen in toepasselijke regelgeving weer te geven.

Alle wijzigingen die wij aanbrengen in onze kennisgeving worden op onze website geplaatst. Raadpleeg onze Kennisgeving om kennis te nemen van eventuele aangebrachte wijzigingen. Door ons uw gegevens te verstrekken, gebruik te maken van de online diensten en/of diensten of producten die via de online diensten te koop worden aangeboden, door ons gegevens te verstrekken in de winkel op een van onze kantoren of via de telefoon, een van onze geldautomaten te gebruiken of door bestellingen te plaatsen nadat wij de voorwaarden van onze kennisgeving hebben gewijzigd, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Wij zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze Kennisgeving als wij uw contactgegevens hebben.

 1. Contact

U kunt nadere informatie over uw rechten verkrijgen of een klacht indienen bij uw gegevensbeschermingsinstantie met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens gebruiken. Dit gedeelte bevat contactgegevens voor het geval u deze nodig hebt.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze kennisgeving zijn welkom en moeten worden geadresseerd aan dsar@travelex.be  of Travelex NV, Steendam 108, 9000 Gent.

Onze afdeling gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op dataprotectionteam@travelex.com..

CONTACT OPNEMEN MET UW PLAATSELIJKE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Gegevens van de Belgische toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt op de volgende manieren contact met hen opnemen:

Telefoon:                  +32 (0)2 274 48 00

E-mail:                        commission@privacycommission.be

Normale post:         CPBL (Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel