Travelex actievoorwaarden “RAAD HET BILJET!”


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Travelex “RAAD HET BILJET!" actie die wordt georganiseerd door Travelex N.V., De Entree 47-49, 1101 BH Amsterdam

 • De actie loopt van 02-02-2017 t/m 16-02-2017
 • De volgende prijs kan worden gewonnen: De tegenwaarde van het betreffende biljet in een buitenlandse valuta (exclusief euro).
 • De buitenlandse valuta's waaruit gekozen kan worden moeten binnen het valuta aanbod van Travelex vallen.
 • Binnen vijf dagen na afloop van de Actieperiode trekt een onafhankelijke derde uit het bestand van kwalificerende deelnames op onpartijdige wijze de winnaar van de prijs en een aantal reservewinnaars (op volgorde). De getrokken winnaar ontvangt binnen een week na de trekking via het door hem gebruikte Facebook profiel een bericht van de Travelex N.V. en hem wordt verzocht om binnen tien werkdagen na verzending van het bericht contact op te nemen om de prijs te claimen. Indien de winnaar de prijs niet claimt binnen de gestelde termijn, dan vervalt diens recht op de prijs. In dat geval zal Travelex NV een nieuw bericht sturen aan een reserve-winnaar. Indien ook de eerste reserve-winnaar de prijs niet claimt binnen de gestelde termijn, dan vervalt ook diens recht op de prijs. In dat geval zal Travelex N.V. een nieuwe bericht sturen aan de volgende reserve-winnaar, enzovoort, totdat een ontvanger van het bericht binnen de gestelde termijn de prijs claimt (zodat de uiteindelijke prijswinnaar bekend is).
 • De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet uitbreidbaar noch aanpasbaar en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier ervan.
 • Medewerkers van Travelex en andere betrokken partijen en hun families zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 • De prijzen zijn netto. De (kansspel)belasting zal worden afgedragen door Travelex.
 • Travelex N.V behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding aan de deelnemers verschuldigd zal zijn.
 • Deelname aan deze actie houdt het onvoorwaardelijke aanvaarden van de voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of beperking, alsmede van elke beslissing die Travelex N.V kan nemen in deze.
 • Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Travelex N.V. of andere door Travelex N.V. openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Travelex N.V.  worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Travelex N.V. doen ontstaan. Travelex N.V.  is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 • De actie is alleen geldig in Nederland.
 • Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens.
 • Deelname door personen onder de 16 jaar is mogelijk, mits daartoe uitdrukkelijk toestemming verleend is door een ouder.
 • Over deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • Travelex conformeert zich aan de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Meer informatie over de algemene spelvoorwaarden, eventuele andere informatie over deze actie en klachten kunt u schriftelijk richten tot Travelex, afdeling Business Development & Marketing, Postbus 721, 1000 AS Amsterdam per of e-mail: klantenservice@travelex.com. U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke of telefonische reactie.