Travelex Privacy Beleid

Privacy Verklaring

Ons wisselkantoor, deze website ("Website") en onze klantendiensttelefoonlijn worden beheerd door Travelex NV (“Travelex” of "we" of "ons") in eigen naam en voor haar holding vennootschappen en dochterondernemingen (samen, de "Travelex groep"). Travelex erkent het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. Onderhavig Privacy Beleid vormt de basis waarop wij persoonsgegevens verwerken en weerspiegelt Travelex's verbintenis om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en om haar klanten de best mogelijke diensten te verstrekken.

De verwerking van persoonsgegevens wordt beheerst door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgevens (de "Privacy Wet") en andere relevante wetten. Travelex NV (Steendam 108, 9000 Gent, België) wordt beschouwd als de Verwerker in de zin van de Privacy Wet.

Wanneer worden Persoonsgegevens verzameld?

Door werknemers op een van onze Travelex kantoren, of door een vraag op verschillende plaatsen op onze Website, of door adviseurs bij onze klantendienst kan U uitgenodigd worden om ons persoonsgegevens mee te delen. Aldus kunnen wij de volgende informatie over U verzamelen en verwerken:

 1. gegevens die U verschaft door formulieren in te vullen;
 2. details over transacties die U plaatste in een van onze kantoren en over de uitvoering van uw bestelling (en);
 3. gegevens die U verschaft wanneer u zich inschrijft voor Travelex prijstrekkingen of wedstrijden;
 4. gegevens verzameld van facultatieve onderzoeken die dienen voor onderzoeksdoeleinden;
 5. details over uw bezoek aan onze Website en de gegevens die U raadpleegt; en
 6. wanneer U ons contacteert kunnen wij daarvan een verslag bewaren.

Gebruik en Bewaring van Persoonsgegevens

We gebruiken persoonsgegevens enkel voor de doeleinde (n) die we U hebben meegedeeld, en voor andere wettelijk toegelaten doeleinden zoals voorzien door de Privacy Wet en andere relevante wetten. We bewaren uw persoonsgegevens enkel voor zo lang als nodig is voor dergelijke gebruiken.

Wanneer U informatie verstrekt bij de reservatie en aankoop van Reisgeld of andere goederen of diensten van Travelex, kunnen wij dergelijke persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. het innen van de betaling en het verwerken van uw bestelling;
 2. het naleven van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (met inbegrip van fraudepreventie en anti-witwaspraktijken);
 3. het naleven van onze verplichtingen ten opzichte van derden productleveranciers in overeenstemming met de algemene voorwaarden van hun diensten;
 4. het U via email op de hoogte houden van Travelex groep producten of diensten die gelijkaardig zijn aan deze die U gekocht heeft, tenzij U aangegeven heeft dat U niet wenst dat wij dit doen;
 5. het verstrekken van emailwaarschuwingen waarvoor U zich ingeschreven heeft;
 6. het zorgen dat inhoud van de Website voorgesteld is op de voor U en uw computer meest geschikte manier;
 7. U toelaten deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten, wanneer u hiervoor opteert, en
 8. U verwittigen over veranderingen aan onze diensten.

We kunnen gebruik maken van uw persoonsgegevens die we van de Website verzameld hebben om websites van derden in staat te stellen om onze advertenties aan U weer te geven. We delen geen identificeerbare informatie over de gebruikers van onze Website mee aan onze adverteerders, maar we kunnen hen wel informatie verstrekken om ons te helpen het type van publiek te bereiken waartoe wij ons willen richten.

Bewaring van Nauwkeurige Gegevens

We streven ernaar dat de gegevens die wij over onze klanten bewaren nauwkeurig, actueel en compleet zijn. We beantwoorden tijdig verzoeken van klanten om onnauwkeurige gegevens te verbeteren. Voor deze doeleinden, dient U ons een email toe te sturen met een kopie van uw identiteitskaart op Online.Admin.Belgium@travelex.com.

Bescherming van gegevens Via Vastgestelde Veiligheidsprocedures

Gelieve ermee rekening te houden dat het overmaken van persoonsgegevens via het internet niet volledig veilig is. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die worden overgebracht naar de Website niet garanderen. Wanneer u echter online een bestelling plaatst, wordt uw bestelling geplaatst via een beveiligde verbinding en worden uw persoonsgegevens gecodeerd opdat zij te allen tijde veilig blijven.

Eens we uw persoonsgegevens ontvangen hebben, gebruiken we strikte veiligheidsstandaarden en -procedures om onrechtmatige toegang te helpen voorkomen. Wanneer Travelex verplicht is om papieren kopieën van uw persoonsgegevens te maken, wordt zulke informatie ofwel:

 1. opgeslagen in een beveiligde gesloten opslagplaats en voor zover dit verplicht is, eveneens op dezelfde wijze gearchiveerd; of
 2. gescand in onze beveiligde elektronische systemen (waarbij de originele papieren kopies versnipperd en vernietigd worden) en, voor zover dit verplicht is, gearchiveerd op een veilige en beveiligde manier.

Alle persoonsgegevens die online verstrekt worden zijn opgeslagen in onze beveiligde elektronische systemen en gearchiveerd op een beveiligde manier.

Mededeling van persoonsgegevens aan derden

We kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan elk lid van de Travelex groep (i.e. onze dochterondernemingen, onze moederonderneming en diens dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in Artikelen 6 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

We kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan derden voor de volgende doeleinden:

 1. in het geval dat we een bedrijf of activa kopen of verkopen, in welk geval we uw persoonsgegevens kunnen meedelen aan de toekomstige koper of verkoper of koper van zulke bedrijfsactiva;
 2. indien Travelex of een aanzienlijk deel van haar activa of indien de Travelex’s moedervennootschap of een aanzienlijk deel van haar activa door een derde worden verworven, in welk geval de persoonsgegevens van onze klanten in ons bezit één van de overgedragen activa vormt; en
 3. in overeenstemming met de verplichtingen die door derden productleveranciers worden opgelegd, opdat zij uw bestelling kunnen verwerken en, voor zover U heeft aangegeven dat U dit wenst, U op de hoogte houden over producten of diensten die gelijkaardig zijn aan deze die u heeft gekocht; (gelieve te noteren dat deze derden productleveranciers hun eigen privacy beleid hebben; aldus kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de behandeling van persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming met hun beleid);
 4. indien we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te onthullen of mee te delen teneinde onze wettelijke verplichtingen te vervullen of teneinde onze verkoopsvoorwaarden (met inbegrip van de Online Algemene Voorwaarden) en andere overeenkomsten te doen gelden; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Travelex, onze klanten, of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

De persoonsgegevens die wij van U verzameld hebben, kunnen worden overgeplaatst naar, en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze gegevens kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers (met inbegrip van derden product verstrekkers) werkt. Zulk personeel kan betrokken zijn in, ondermeer, het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verstrekken van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens mee te delen, stemt U in met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om te verzekeren dat deze persoonsgegevens veilig behandeld worden in overeenstemming met dit Privacy Beleid, zelfs indien het niveau van wettelijke bescherming van gegevens in deze landen niet adequaat beschouwd wordt vanuit een EER perspectief.

IP adressen en Cookies

We kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan de Website en over uw computer (voor zover beschikbaar met inbegrip van uw IP adres, beheersysteem en type van browser) voor de administratie van ons systeem en om zulke informatie te mee te delen aan onze adverteerders. Het gaat over statistische data over de browsing-activiteiten en patronen van onze gebruikers, en identificeert U niet als individu.

We verzamelen zulke informatie door een "cookie" bestand te gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Zij helpen ons de Website te verbeteren en maken het mogelijk voor Travelex om bepaalde van uw voorkeuren te identificeren. Wanneer U onze Website opnieuw bezoekt, zal Travelex's computer server de cookie herkennen, en ons informatie verstrekken over uw eerdere bezoeken.

De meeste browsers zijn oorspronkelijk geconfigureerd om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt echter weigeren cookies te aanvaarden door de instelling op uw browser te activeren die u toelaat het plaatsten van cookies te weigeren. Gelieve te noteren dat, wannneer uw browser niet naar behoren is geconfigureerd of wanneer uw browserinstelling werd aanpast om de aanvaarding van cookies uit te schakelen, u mogelijk niet in staat bent om de Website te gebruiken. Tenzij u uw browser instelling zodanig heeft aangepast om cookies te weigeren, zal ons systeem automatisch cookies plaatsen, wanneer u inlogt op de Website.

Gelieve te noteren dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken, en dat wij hierover geen controle hebben.

Links naar Websites van derden

Onze site kan soms links bevatten van en naar de websites van netwerken van onze partners, adverteerders en filialen. Indien u de link naar een van deze websites volgt, dient U te weten dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Aldus kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor zulk beleid. Het is daarom raadzaam om deze respectieve beleidsregels na te lezen alvorens u persoonsgegevens verstrekt aan deze websites.

Toegang tot gegevens

De Privacy Wet verleent U het recht op toegang tot gegevens die over U worden bewaard, en het recht om deze gegevens te verbeteren wanneer zij onjuist zijn. Uw recht op toegang en verbetering kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Privacy Wet. Gelieve, om deze rechten uit te oefenen, een email te sturen met een kopie van uw identiteitskaart naar Online.Admin.Belgium@travelex.com.

Recht zich te verzetten

De Wet verleent U het recht om zich te verzetten, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens indien deze werden verzameld voor direct marketing doeleinden. Om dit recht uit te oefenen, gelieve een e-mail te versturen met een kopie van uw identiteitskaart naar Online.Admin.Belgium@travelex.com. Elke marketing mededeling die wij U sturen zal tevens een link bevatten die U de mogelijkheid biedt om zich uit te schrijven.

Wijzigingen aan Ons Privacy Beleid

Wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen aan ons Privacy Beleid zullen op deze pagina geplaatst worden. Gelieve ons Privacy Beleid regelmatig na te kijken om kennis te nemen van de gemaakte wijzigingen. U wordt geacht te hebben ingestemd met deze wijzigingen, wanneer U via de Website, ter plaatse in een van onze kantoren of via de telefoon bestellingen plaatst, nadat deze wijzigingen werden doorgevoerd.

Dit Privacy Beleid werd laatst bijgewerkt op [donderdag 8 mrt 2012].

Verwijdering van Travelex Email Marketing Mededelingen

Het is mogelijk dat U geen verdere informatie van de Travelex groep wenst te ontvangen. Hoewel dit kan betekenen dat U geen informatie over producten of diensten zult ontvangen die voor U van belang kunnen zijn, respecteren we eenieders wens om niet rechtstreeks te worden ingelicht over deze promoties of lancering van nieuwe producten, die ons via e-mail wordt gestuurd naar volgend adres: Online.Admin.Belgium@travelex.com. Gelieve te verduidelijken dat U wilt verwijderd worden uit het Travelex e-mail gegevensbestand. Elke marketing mededeling die wij U sturen zal tevens een link bevatten die U de mogelijkheid biedt om zich uit te schrijven.

Contact

Gelieve alle vragen betreffende dit Privacy Beleid te sturen naar Online.Admin.Belgium@travelex.com.  

Nos Sites Travelex